AMAÇ

S.S.Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin başlıca temel amacı; “ortaklarının sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kalkınmalarını sağlamak, tarımsal çalışmalarına destek olmak, ortaklarının gereksinim duyduğu her türlü tarımsal araç  ve gereçleri temin ederek, ortaklarına peşin veya uygun vadeli taksitler ile satmak, ortakların satın alma güçleri bakımından temin etmekte zorluk çektikleri büyük tarım araç ve gereçlerini satın alarak ortaklar yararına işletilmesini sağlamak, ortaklarının pancar dışındaki ürünlerinin pazarlanmasına ve değerlendirilmesine yardımcı olmak kısaca ortakların faaliyet konularıyla ilgili her türlü gereksinimlerini karşılamaktır.”
Kooperatifimizin amaçlarını ana sözleşme hükümlerine göre detaylı olarak şöyle açıklayabiliriz:

a) Ortakların; toprak hazırlığı, ekim, dikim, gübreleme, mücadele, sulama, bakım, koruma ve hasat işleri, pancar ve diğer tarım ürünlerinin, yetiştirilmesi, ıslahı, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlama ve tüm tarımsal faaliyetlerinde birim alanda verimin ve kalitenin arttırılması vb. konularda gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve bu konularda eğitimlerine yardımcı olmak tarımsal danışmanlık hizmeti vermek.

b
) Ortakların ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını sağlamak, tarımsal çalışmalarını düzenlemek, bu amaçla Birliği muvafakatı alınmak kaydıyla sosyal tesis ve işletmeler kurmak, çiftçi işletmelerini verimli ve kazançlı düzeye yükseltmek için her türlü tedbirleri almak ve bu konularda ilgili Bakanların teknik ve kredi yardımlarından yararlanmak ve gereğinde iş birliği yapmak,

c) Ortaklarını ilgilendiren tarımsal faaliyetlerin ve kooperatif amaçlarının geliştirilmesi yolunda, Şeker Fabrikalarının merkez ve bölge teşkilatı ile ilişki kurmak ve gereğinde iş birliği yapmak,

d) Pankobirlik görüş ve onay almak kaydıyla; özel ve kamuya ait mevcut şeker fabrikaları ile kurulacak tüm şeker fabrikalarına bunların tamamını veya bir bölümünü tek şirket çatısı altında toplayacak kuruluşlara ortak olmak, özelleştirecek kamuya ait şeker fabrikalarının hisselerinin bir kısmını veya tamamını almak veya kiralamak, işletme hakkını da devralmak vb. tasarruflarda bulunmak,

e) Ortaklarının gereksinim duyduğu her türlü tarımsal girdi ile her türlü damızlık ve besi hayvanları, muhtelif yemleri, bitkisel ürün, tohum, fide ve fidanları yurt içi veya yurt dışından Pankobirlik usul ve önerileri doğrultusunda temin ederek ortaklarına, peşin, uygun taksitlerle veya banka kredili olarak satmak,

f) Ortakların satın alma güçleri bakımından temin etmekte zorluk çektikleri büyük tarım araç ve gereçlerine sahip olmak ve bunların ortaklar yararına işletmesini sağlamak,

g) Çevrenin iyileştirilmesi ve korunması bakımından önemli olan toprak ve su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi, kimyasal gübrelerin dengeli ve bilimsel kullanılması, tarımsal atıkların değerlendirilmesine yönelik tedbirler almak, organik tarım, biyoteknolojik yenilikler, bitki ve hayvanın gen kaynaklarının korunarak çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik konularda ortakların bilgilendirilmelerine ve yönlendirilmelerini sağlayacak önlemler almak,

h)
Ortakların nakdi ve ayni avanslar ile pancar bedellerini şeker fabrikalarından zamanında almaları hususunda gerekli girişimlerde bulunmak, kooperatif satışlarının banka kredileri ile yapılmasını teminen ilgili bankalarla yapacakları işlemlerde aracı olmak ve gerektiğinde kefaret etmek,

ı) Ortakların; hayat, kaza, yangın, hayvan, ürün ve benzeri her türlü sigorta işlemlerine aracılık etmek, tarımsal sigorta konusunda eksperlik hizmeti vermek ve bu işlerle ilgili kuruluşlara ortak olmak ve sigorta acenteliği yapmak,

k)
Üst Birlikçe de kabul edilmiş olmak şartıyla kooperatifin amaçlarına uygun şeker sanayi ve muhtelif tarım ürünleri ile ilgili kurulmuş ve kurulacak her türlü şirket, kooperatif kuruluşlara iştirak etmek, kiralamak veya işletme hakkını devralmak, mevcut iştiraklerin sermaye artışlarına katılmak, hisse şartlarını veya devrini yapmak,

l) Kooperatif amaçlarına uygun her türlü taşınır veya taşınmaz mallar edinmek, yaptırmak, kiralamak, ipotek ettirmek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak,

m) Ortaklarının pancar ve pancar dışındaki çeşitli tarım ürünlerinin alınması işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanması amacıyla; plan ve projeleri üst Birlikçe hazırlanmış veya onaylanmış olan her türlü faaliyetlerde bulunmak, gerektiğinde bununla ilgili şirket ve tesisler kurmak, yâda bu amaçla kurulmuş şirket ve kuruluşlara iştirak etmek. Ortaklarının her türlü sözleşmeli tarıma dayalı veya doğrudan kendi faaliyetleri olan bitkisel ve hayvansal üretimleri ile ilgili damızlık ve besi hayvanları, et ve süt ürünleri, fide, fidan, bağ çubuğu ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde ortaklarına bunların sözleşmeli üretimini ve toplu zirai mücadele hizmetlerini yaptırmak, tüm bu faaliyetlerle ilgili olarak gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan kredi almak, gerektiğinde konsorsiyum veya iş ortaklığı oluşturmak,

n) Sulama işleri için gerekli etütleri yaptırmak ve bu konuda ortaklarını uyarmak, teşvik etmek, ayrı ayrı veya toplu olarak sulama tesisleri kurma teşebbüslerini desteklemek, gerekli malzeme, araç, gereç ve makinelerin temininde yardımcı olmak ve bunlarla ilgili projelerin taslağını oluşturarak Üst Birliğe sunmak, sulama ile ilgili tesisler kurmak, ortak olmak veya kiralamak,

o) Üst Birliğe (Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği) ortak olmak ve ortak olunduğu takdirde üst Birliğin finansmanına katılmak,

p) Ortaklarının faaliyet konularıyla ilgili sosyal amaçlı her türlü gereksinimlerini karşılamak,

r)
Ortakların tohumluk ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; tohumculuk faaliyetlerinde bulunmak, tohumları ambalajlama, temizlenmesi, kalibrasyon, depolama ve tescil işlemlerini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde makineler almak, tesisler kurmak.

;